Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Gorgeousscents is een webshop van Ulrike Krajewski, handelaar met maatschappelijke zetel in de Tieltsestraat 20, 3391 Meensel-Kiezegem, Tielt-Winge, België. BTW : BE 0 630 324 905. Handelsregister : HRL 109760.  Telefoon : 016 25 21 50 maandag t.e.m. zondag tussen 9.30 uur en 22.00 uur. Geen verzendingen op zaterdag en zondag.

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste step voor betaling, m.a.w., wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op " Betalend kopen ". U aanvaardt dan onderhavige algemene voorwaarden en ziet af van alle andere voorwaarden, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Gorgeousscents behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal U elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

Herroepingsrecht

U hebt veertien dagen bedenktijd vanaf de dag na de ontvangst van Uw bestelling! In die periode kan U zonder kosten, (email aan info@gorgeousscents.com volstaat ) melden af te zien van de koop. Een retouren formulier vindt U hier onderaan, maar het is niet verplicht deze te gebruiken.

In zulk geval dient u onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U ons de herroeping medegedeeld hebt, ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Gorgeousscents worden geleverd. Gorgeousscents zal geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd en/of gebruikt of wanneer de producten en/of de verpakking door de klant beschadigd werden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Gorgeousscents kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen.

Wij betalen u alle bedragen terug, die u tot op dat moment heeft gedaan met het betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht binnen de 5 werkdagen na het terug ontvangen van de onbeschadigde goederen.

De consument is aansprakelijk voor het waardeverlies van een product dat volgt uit ieder gebruik dat niet noodzakelijk is voor het nagaan en testen van de eigenschappen van het product, zoals bijvoorbeeld het openen van een parfumflesje/crème.

Retouradress :

Ulrike Krajewski

Tieltsestraat 20

3391 Meensel-Kiezegem

België

 

In geval van annulatie van een bestelling na veertien dagen na ontvangst van de levering is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte leveringskosten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door toeval, overmacht of voor iedere schade die niet toerekenbaar is aan Gorgeousscents. Alle door ons verkochte producten blijven onze eigendom tot volledige betaling. Het risico gaat over bij de ontvangst van de levering. Met zijn handtekening bij ontvangst van de levering bevestigd de  klant, dat hij de goederen ontvangen heeft conform zijn bestelling en dat Gorgeousscents bijgevolg aan zijn leveringsverplichting voldaan heeft.

 

Alle foto’s op onze website zijn eigendom van Ulrike Krajewski. 


De aanbiedingen en prijzen zijn  geldig op de dag wanneer ze op mijn website aangeboden worden. Alle prijzen worden getoond inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Gorgeousscents verbindt zich ertoe uw bestelling te versturen binnen de 24 uur na ontvangst van betaling, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant terugbetaald.


Alle klachten over geleverde diensten moeten uiterlijk tot 14 dagen na levering gebeuren door een email aan : info@gorgeousscents.com
 

Indien er in onderling akkoord tussen partijen werd afgesproken dat er pas achteraf betaald dient te worden, en de vervaldag niet gespecificeerd wordt, zal de factuur vervallen op de veertiende dag na de datum van de factuur. De wederpartij die een factuur niet op de vervaldag heeft betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 15 % op het factuurbedrag verschuldigd. Daarenboven is hij een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 50,- verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper zich voor andere schade te verhalen op de koper. Elke wanbetaling van een factuur geeft de verkoper het recht de desbetreffende en alle andere lopende overeenkomsten eenzijdig te verbreken zonder dat de koper hiervoor een schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van de verkoper zich te verhalen voor de door hem opgelopen schade.

 

Al uw persoonlijke gegevens ( adres, afleveradres, telefoonnummer ) zijn bestemd voor intern gebruik door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen wel aan organismen (transporteur) doorgegeven worden die contractueel met ons verbonden zijn voor commerciële doeleinden (leveringen van bestelling ). Het doorgeven aan derde personen gebeurt enkel in het kader van de uitvoering van de bestelling en het garanderen van een goede klantenservice.

Ze geven recht op inzage en rechtzetting zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie ter Bescherming van het privéleven.

U aanvaard deze algemene voorwaarden door het afronden en het drukken op de knop” Bestelling met betalingsverplichting “.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Onverminderd de toepassing van dwingende bevoegdheidsregels is enkel het vredegerecht van het kanton Aarschot en de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Download hier uw retourformulier 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »